Turku Muay Thai ry:n kevätkokous 14.4.

Tiedoksi Turku Muay Thai ry:n jäsenille. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 14.4. klo 19 Teams -yhteydellä.

Kokoukseen pääsee liittymään oheisella linkillä tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5OTc3ODYtNGM3OC00YzJmLTgxZWMtYmZjZjhiNTcyMzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd51933e-3f32-4f91-a6c6-c7544b4da3c5%22%2c%22Oid%22%3a%22c2c3e10a-00e2-4b08-b1c8-01c9e61c2f13%22%7d

Otsikko: Turku Muay Thai kevätkokous
Aika: 14.4.2021 19.00

Agenda

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Muut asiat

8§ Kokouksen päättäminen